หอพักนักศึกษาศรีตรัง

หอพักนักศึกษาศรีตรัง 1 (หอพักนักศึกษาชาย-หญิง )

แบ่งโซน แยกพื้นที่การพักอาศัย ระหว่างนักศึกษาชาย-หญิง อย่างชัดเจน

  • ค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาละ 3,800 บาทต่อคน
  • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ปีการศึกษาละ 1,000 บาทต่อคน (คืนให้เมื่อนักศึกษาอยู่ครบ 1 ปี)
  • ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 200 บาทต่อคน
  • ค่าไฟฟ้า คิดตามที่ใช้งานจริง
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

หอพักนักศึกษาศรีตรัง 3 (หอพักนักศึกษาหญิง)

  •  ค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาละ 6,000 บาทต่อคน
  • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ปีการศึกษาละ 1,500 บาทต่อคน (คืนให้เมื่อนักศึกษาอยู่ครบ 1 ปี)
  • ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า คิดตามที่ใช้งานจริง
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่องานหอพัก

สำนักงานหอพักศรีตรัง 1  หมายเลขโทรศัพท์ 075-201742 , 075-201700 ต่อ 52350

สำนักงานหอพักศรีตรัง 3  หมายเลขโทรศัพท์ 075-201700 ต่อ 52355