You are currently viewing รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3
  • Post published:March 31, 2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3 (รับสมัครเฉพาะนักศึกษา)