You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2
  • Post published:January 7, 2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2