You are currently viewing ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  • Post published:June 4, 2024

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประเภทค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th