You are currently viewing ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:May 23, 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 18 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เลขที่โครงการ : 67059054630)

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th