You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัวร์ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการโดยการทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัวร์ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการโดยการทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • Post published:May 21, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัวร์ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการโดยการทัศนศึกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th