You are currently viewing ม.อ.ตรัง จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) พร้อมการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
ม.อ.ตรัง จัดอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) พร้อมการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
  • Post published:May 17, 2024

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)” โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ  ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลธนบุรีตรัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการฝึกใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) พร้อมแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ การจัดโครงการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทักษะและขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐาน (CPR) อย่างถูกต้อง เรียนรู้ทักษะและขั้นตอนการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนําส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประสบอันตราย อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้