You are currently viewing อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสำรวจพื้นที่ในการออกแบบสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจภายใต้โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสำรวจพื้นที่ในการออกแบบสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจภายใต้โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
  • Post published:May 17, 2024

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อ.เมือง และ องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 เพื่อพบปะพูดคุย แนะนำ รับฟังความคิดเห็นกับทีมบริหารองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยมี คุณสมนึก นุ่นด้วง คณะทำงานวิชาการ คุณวาลัยพร ด้วงคง คณะทำงานวิชาการจังหวัดตรัง โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกฯ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสำรวจพื้นที่ในการออกแบบสวนสาธารณะสำหรับกิจกรรมออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนในชุมชนและเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ภายใต้โครงการยกระดับ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งนี้ในส่วนคณะฯถือเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน ภายใต้ศูนย์ Innovation Design Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมครบวงจร งานศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษาบริการด้านการเรียนการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567