You are currently viewing ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องสแกนแบบสามมิติ ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:May 16, 2024

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th