You are currently viewing รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:May 15, 2024

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ไม่มี ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน

-ไม่มี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงาน

-ประกาศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม-ไม่มี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th