You are currently viewing ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๘ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • Post published:May 8, 2024

วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2567
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 14 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gprocurement.go.th