You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง”
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง”
  • Post published:April 11, 2024

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ห้องประชุม 53 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง” โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรม การบรรยายหัวข้อสถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา การเสวนาเรื่อง “คุณค่าใหม่กับภาพอนาคตของจังหวัดตรังในเรื่องยางพารา” โดย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร และนักวิจัย นำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมยางพารา โดย ผศ.ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ