You are currently viewing ม.อ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ผลักดันทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน
ม.อ.ตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ผลักดันทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชน
  • Post published:April 11, 2024

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนากีฬา เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและพัฒนากีฬา ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย บุคลากร การใช้สถานที่รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพิ่มฐานจำนวนนักกีฬาหน้าใหม่ ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาให้ได้มาตรฐาน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง มี นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัดตรัง และนายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน และนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย