You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานประชาสัมพันธ์)
  • Post published:March 20, 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0312 สังกัดงานบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

กำหนดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

เวลา 09.00 – 12.00 น.   สอบข้อเขียน ณ ห้องเรียน L 2111 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 วิทยาเขตตรัง

เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 3 อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง