You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
  • Post published:January 12, 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการของงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

เวลา 9.00 – 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบลำดับที่ 1 – 15

เวลา 13.00 – 15.00 น.   สอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบลำดับที่ 16 – 27

ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง