You are currently viewing หลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าดูงานระบบการบริหารจัดการและระบบงานของท่าอากาศยานตรัง
หลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าดูงานระบบการบริหารจัดการและระบบงานของท่าอากาศยานตรัง
  • Post published:August 28, 2023

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 946-375 Airline Business Management เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและรับบงานของท่าอากาศยานตรัง โดยมีคุณจุฑารัตน์ เพ็ชรลุ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง คุณกัลยา แข่งขัน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานตรัง คุณอริย์ธัช สมหวังเจริญ  Station Operation Manager สายการบิน Thai Lion Air (ท่าอากาศยานตรัง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตรังร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบัน และอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมให้คำแนะนำข้อมูลส่วนงานต่าง ๆ ของท่าอากาศยานตรัง รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจริง