You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  • Post published:August 18, 2023

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยาเขตตรัง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง