You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • Post published:August 10, 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดวันสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.