You are currently viewing ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • Post published:May 31, 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2675