You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • Post published:May 12, 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดวันสอบสอนและสอบสัมภาษณ์: วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง