You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งคนสวน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งคนสวน
  • Post published:November 23, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่งานบริหาร (งานบุคคล) สำนักงานวิทยาเขตตรัง อาคาร 1 ชั้น 1 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ