You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งคนสวน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งคนสวน
  • Post published:November 18, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งคนสวน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยให้ผู้มีรายนามดังกล่าว มาสอบภาคปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดการสอบคัดเลือกดังเอกสารแนบ