You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Post published:September 27, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ในตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยให้ผู้มีรายนามดังกล่าว รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่งานบริหาร (งานบุคคล) สำนักงานวิทยาเขตตรัง อาคาร 1 ชั้น 1

หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกตำแหน่งให้เริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ