You are currently viewing ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
  • Post published:August 15, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  • กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • ช่องทางการสมัคร : สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครงานออนไลน์ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรัง จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เลขที่บัญชี 512-246196-2 และส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหาร (HR) สำนักงานวิทยาเขตตรัง โทร 0 7520 1700 ต่อ 52223 หรือ 0 7520 1715 ในวันและเวลาทำการ