You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบัญชี
  • Post published:August 1, 2022

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบัญชี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดวันสอบสอนและสอบสัมภาษณ์: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2202 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง