You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  • Post published:July 4, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 0760 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ