You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  • Post published:May 18, 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานวิทยาเขตตรัง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ