You are currently viewing ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง  การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  • Post published:November 18, 2021

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคโควิดอำเภอเมืองตรัง (ศปก. อำเภอ) ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กำหนดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสอบข้อเขียน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

*** ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทุกท่าน กรอกข้อมูลคัดกรองและสำรวจการได้รับวัคซีนโควิด-19 และ Add Line OpenChat เพื่อเป็นช่องทางในการรับข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก โดยคลิก Link หรือ SCAN QR CODE ด้านล่างนี้

Line OpenChat
รหัสเข้าร่วม/Code to join : 21264