Call Us: 077-278-801

งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรมนายจักรพงค์ กาญจนรัตน์ หัวหน้างานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม โทรศัพท์ : 077-278825 ภายใน 8825
นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278825 ภายใน 8825
นายธนพล คงทรัพย์ วิศวกร(โยธา) 077-278825 ภายใน 8825
น.ส.อรชร ลั่นเต้ง วิศวกร(ไฟฟ้า) 077-278821 ภายใน 8821
นางสาววริตา หนูพุ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278820 ภายใน 8820
น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชา วิศวกร(โยธา) 077-278820 ภายใน 8820
นายเมธา อำไพเมือง นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) 077-278820 ภายใน 8820
นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ นายช่างเทคนิค 077-278825 ภายใน 8825
นายจันติ๊บ ใจยา ช่างทั่วไป 077-278825 ภายใน 8825
นางสาวนภสร ดาบทอง นักวิชาการพัสดุ 077-278825 ภายใน 8825