Call Us: 077-278-801

ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางนายนฤดม จำปา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง โทรศัพท์ : 077-278841 ภายใน 8841
นางสาวอังคณา ทองใบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานธุรการ) 077-278840 ภายใน 8840
นายสากล โพธิ์เพชร นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 077-278840 ภายใน 8840
นางสาวส่าหรี บุญประสพ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ (ชีววิทยา) 077-278843 ภายใน 8843
นายสมพงษ์ สุขขาวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 077-278840 ภายใน 8840
นางสาววรรณลี โชติรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 077-278841 ภายใน 8841
อาฐิญา ทวีทอง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 077-278841 ภายใน 8841
นางสาวณิชาภา ทับจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 077-278841 ภายใน 8841
นางสาวอรอุมา จัตุมิตร นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 077-278840 ภายใน8840
นางอุบล ยอดราช นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) 077-278841 ภายใน 8841
นางสาวผกาวัลย์ ชูเชิด นักวิทยาศาสตร์ (แปรรูปอาหาร) 077-278841 ภายใน 8841
ห้องซ่อมสร้างเตรื่องมือฯ - 077-278848 ภายใน 8848
ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 3 - 077-278843 ภายใน 8843
ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 4 - 077-278844 ภายใน 8844
ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 5 - 077-278845 ภายใน 8845
ห้องปฎิบัติการเคมี 1 - 077-278846 ภายใน 8846
ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 - 077-278849 ภายใน8849
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ 077-278840 ภายใน 8840
นางสาวปาณิศา ศรีภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 077-278841 ภายใน 8841
นางสาวสายฝน ทิศกองราช นักวิทยาศาสตร์ 077-278841 ภายใน 8841
นายธีรยุทธ ขุนรอง นักวิทยาศาสตร์ 077-278841 ภายใน 8841
นางสาวสุมาลี สีผม นักวิทยาศาสตร์ 077-278841 ภายใน 8841
นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข นักวิทยาศาสตร์ 077-278841 ภายใน 8841
นายนิติพงษ์ สงฆ์ทองแก้ว ช่างเทคนิค 077-278848 ภายใน 8848
นายวีระชาติ รอดพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ 077-278848 ภายใน 8848
นายโรจน์ระวี บุญมา นักวิทยาศาสตร์ 077-278840 ภายใน 8840
นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ 077-278840 ภายใน 8840