Call Us: 077-278-801

ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้นายธวัชชัย อดิเทพสถิต หัวหน้าศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ โทรศัพท์ : 077-278891 ภายใน 8891
นางสาวกัญญา ล้วนพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 077-278898 ภายใน 8898
นายจำเป็น ปรีชา นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278899 ภายใน 8899
นายขวัญยืน ปานโม วิศวกร 077-278899 ภายใน 8899
นายยุทธนา ไชยชนะ วิศวกร -
นายทนงเดช หนูสีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 077-278895 ภายใน 8895
นายศรรักษ์ รัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 077-278894 ภายใน 8894
นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 077-278893 ภายใน 8893
นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 077-278896 ภายใน 8896
นางสาวสุจีรา แก้วมณี นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278897 ภายใน 8897
นายราเชนทร์ เมืองหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 077-278892 ภายใน 8892
นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร ช่างคอมพิวเตอร์ 077-278897 ภายใน 8897
นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 077-278890 ภายใน 8890
นางสาวบุณยนุช ดิษกุล บรรณารักษ์ ชำนาญการ 077-278890 ภายใน 8890
นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย บรรณารักษ์ 077-278890 ภายใน 8890
นางจักษณา สังข์มาลี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 077-278890 ภายใน 8890