pizza hut wallpapers
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
e-mail
โทรศัพท์
 
ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
077-278808 ภายใน 8808 (เลขา)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
-
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม
-
  ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ
-
  ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
-
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร
-
  ผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้
-
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
-
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  นางกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
077-278830 ภายใน 8830
  นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
077-278901 ภายใน 8901
งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร
  นางอัจฉรา นาคครื้น หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
077-278831 ภายใน 8831
  นางสาวทิพวรรณ ณ พัทลุง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278832 ภายใน 8832
  นางอัญชิสา จิตร์เลขา นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278832 ภายใน 8832
  นางสาวนัฐภรณ์ ผลพฤกษา นักวิชาการศึกษา
077-278906 ภายใน8906
  นางสาวรุจิรดา อุษณพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
077-278906 ภายใน8906
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  นายอภินันท์ ภูศรี หัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
077-278803 ภายใน 8803
  นางพรนิภา พลฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
077-278904 ภายใน 8904
  นายณัฐพล บุญประกอบ นิติกร
077-278905 ภายใน 8905
  นางสาวสุพัตรา ส้มเขียวหวาน นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278903 ภายใน 8903
  นางจุฑามาศ อ่อนคู เลขานุการ
077-278808 ภายใน 8808
  นางสาวอรสา บำรุงศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
077-278837 ภายใน 8837
  นายภัทรพงศ์ ชาวคีรี เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
077-278801 ภายใน 8801
  นายปรตา ทองคำงาม เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร
077-278801 ภายใน 8801
  นางสาววารุณีย์ อำนวย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
077-278900 ภายใน 8900
  นางสาวดาวณี แถมเงิน นักวิชาการอุดมศึกษา (ประชาสัมพันธ์)
077-278804 ภายใน 8804
  นางสาวมาริสา กุฎอินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278802 ภายใน 8802
  นายวโรตม์ พัฒนสมุทร นิติกร
077-278905 ภายใน 8905
  นางสาวผ่องพรรณ รัตนมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278913 ภายใน 8913
  นางสาวศุภัชญา เทพไพฑูรย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
077-278801 ภายใน 8801
  นายปรวรรษ ศรีเทพ นักประชาสัมพันธ์
077-278804 ภายใน 8804
งานคลัง
  นางวิราพรรณ แสงสาคร หัวหน้างานคลัง
077-278810 ภายใน 8810
  นายวชิระ แก้วพิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
077-278816 ภายใน 8816
  นางสาวเนาวรัตน์ แสนเฉย นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 8931
  นางสาวสุมิตรา นาคเปลี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี
077-278811 ภายใน 8811
  นางพิชญาภรณ์ แทนสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
077-278815 ภายใน 8815
  นางสาวนันทวรรณ เด็กหลี นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 8930
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพรรัตน์ บุญทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
077-278817 ภายใน 8817
  นางสาวอรรัตน อินทร์คง นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 8934
  นางสาวพัชราวัลย์ จันทร์ธิบดี นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 8932
  นางสาวนีรชา แซ่ทึ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ภายใน 8931
งานพัสดุ
  นางสาวอรดา ภักดี หัวหน้างานพัสดุ
077-278813 ภายใน 8813
  นางสาวสุภรี เชาว์วัชรินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278812 ภายใน 8812
  นางสาววรชร คุ้มเดช นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278814 ภายใน 8814
  นางสาวอทิยาทร หนูพุ่ม นักวิชาการพัสดุ
077-278916 ภายใน 8916
  นางสาวศิริยาภรณ์ โชตยานนท์ นักวิชาการพัสดุ
077-278917 ภายใน 8917
  นางสาวกุษาวดี เพชรสุข นักวิชาการพัสดุ
077-278814 ภายใน 8814
  นางสาวอิมธิรา โนรีกุล นักวิชาการพัสดุ
077-278812 ภายใน 8812
งานสนับสนุนวิชาการ
  นางสิริน จันทผลึก หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
077-278911 ภายใน 8911
  นายอานนท์ โชติมณี นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
077-278851 ภายใน 8851
  นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
077-278852 ภายใน 8852
  นางสาวฉัตรทิพย์ วิเศษ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278853 ภายใน8853
  นางสาวพีรยา จินดามณี นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278852 ภายใน 8852
  นางสาวชุติมาศ ธรรมปรีชา นักวิชาการศึกษา
077-278910 ภายใน 8910
  นายศิลปพร จันทร์เกิด นักวิชาการศึกษา
077-278852 ภายใน 8852
  นางสาวเรือนแก้ว บุญมา นักวิชาการศึกษา
077-278852 ภายใน 8852
  นางสาวอินทิรา มัตตาพงค์ นักวิชาการศึกษา
077-278850 ภายใน 8850
  นายสิทธิกร ส่องแก้ว นักวิชาการศึกษา
077-278851 ภายใน 8851
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์
  นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
-
  นางสาวกรวรา แก้วทอง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278854 ภายใน 8854
  นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยโย นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278857 ภายใน 8857
  นางสาวชนม์ธิดา สุขเมือง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278855 ภายใน 8855
  นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278856 ภายใน 8856
  นางสาวกานต์สิริกมล หยูทองคำ นักวิชาการศึกษา
077-278856 ภายใน 8856
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  นางสาวธิดารัตน์ วัดแพ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
077-278861 ภายใน 8861
  นายณัฏฐ์ธนพล ช้างนรินทร์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278861 ภายใน 8861
  นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278861 ภายใน 8861
  นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
077-278860 ภายใน 8860
  นางสาวสมัญญา ทวดสิญจน์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278861 ภายใน 8861
  นางสาวอภิญญา วนวัฒนากุล นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278860 ภายใน 8860
  นางสาวจิราภัทร แก้วเนิน นักวิชาการศึกษา
077-278861 ภายใน 8861
  นายธีระพงษ์ วิชัยดิษฐ นักวิชาการศึกษา
077-278861 ภายใน 8861
งานทะเบียนและประมวลผล
  นางกัญญณัฐภัทร รังสี หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
077-278858 ภายใน 8858
  นางสาวอรลักษณ์ เมืองซุม นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278859 ภายใน 8859
  นายณัฐสมันตร์ รังสี นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278912 ภายใน 8912
  นางสาวเครือวัลย์ ธรรมบำรุง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278858 ภายใน 8858
  นายธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278859 ภายใน 8859
  นางสาวเพ็ญพักตร์ อร่ามเรือง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-272123 ภายใน 2123
  นางปาณิสรา พรหมอักษร นักวิชาการศึกษา
-
งานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม
  นายจักรพงค์ กาญจนรัตน์ หัวหน้างานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม
077-278825 ภายใน 8825
  นางวรารัตน์ เทียนศิลป์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278825 ภายใน 8825
  นายธนพล คงทรัพย์ วิศวกร(โยธา)
077-278825 ภายใน 8825
  น.ส.อรชร ลั่นเต้ง วิศวกร(ไฟฟ้า)
077-278821 ภายใน 8821
  นางสาววริตา หนูพุ่ม นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278820 ภายใน 8820
  น.ส.จุฑารัตน์ จอมประชา วิศวกร(โยธา)
077-278820 ภายใน 8820
  นายเมธา อำไพเมือง นายช่างเทคนิค(ไฟฟ้า)
077-278820 ภายใน 8820
  นายอภิชาติ สัมฤทธิ์ นายช่างเทคนิค
077-278825 ภายใน 8825
  นายจันติ๊บ ใจยา ช่างทั่วไป
077-278825 ภายใน 8825
  นางสาวนภสร ดาบทอง นักวิชาการพัสดุ
077-278825 ภายใน 8825
งานบริหารทรัพย์สิน
  นายเจษฎา โชคเจริญผล หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
077-278821 ภายใน 8821
  นางสาวผกามาศ อินทร์ท่าฉาง นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278821 ภายใน 8821
  นางสาวมาริษา เผือกเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278826 ภายใน 8826
  นางสาวฤทัยกานต์ สักกุณา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278826 ภายใน 8826
  นายพัทธพล พรหมภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278826 ภายใน 8826
  นายจรัสพงศ์ คงรอดเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278826 ภายใน 8826
  นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
077-278826 ภายใน 8826
  นายจีระเดช หรรษพลางกูร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
077-278826 ภายใน 8826
  นายสุริยะ คชฤกษ์ พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายสมพงษ์ กระวี พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายดิเรก ชูแก้ว พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายสุธา กาญจนประทุม พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายสิทธิพร เกิดทอง พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายจิรายุ ช่วยทอง พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายรุ่งโรจน์ ถิรวิริยาภรณ์ พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายอรรถพล บุญคง พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายกฤตภาส คล้ายทอง พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายกรกฎ ฮะทะโชติ พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายจิตติพันธ์ พรวิทยาพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
  นายวัชรินทร์ เสวตเวช พนักงานขับรถยนต์
077-278821 ภายใน 8821
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช
  นายศุภชัย รักวงค์ สำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช
-
ศูนย์การจัดการโรงแรม ที่พัก และหอพัก
  นางสาววิลาสินี เลิศตระกูล หัวหน้าศูนย์การจัดการโรงแรมที่พักและหอพัก
077-278829 ภายใน 8829
  นางสาวนันทวดี สรรพขาว นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278829 ภายใน 8829
  นางสาวกฎชกร บุญรัตน์ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278828 ภายใน 8828
  นายพนมสิทธิ์ สุดมา นักวิชาการศึกษา
077-278828 ภายใน 8828
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
  นายลิขิต พูลพัส หัวหน้าศูนย์กีฬาและสุขภาพ
077-278867 ภายใน 8867
  นายนนทวัฒน์ จันอังคาร นักวิชาการศึกษา
077-278867 ภายใน 8867
  นายวิษณุ แก้วเสม็ด นักวิชาการศึกษา
077-278867 ภายใน 8867
  นางสาวศิริพร สอนปลอด นักวิชาการศึกษา
077-278867 ภายใน 8867
  นายชัยรวี พัวพันธ์ นักวิชาการศึกษา
077-278867 ภายใน 8867
  นายกุลโรจน์ จงอักษร นักวิชาการศึกษา
077-278867 ภายใน 8867
ศูนย์บริการวิชาการ
  นายธวัชชัย ทองธรรมชาติ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
8876
  นางสุนีย์ เรืองสุวรรณ นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278835 ภายใน 8835
  นางสาวมุกธิดา สำลีวงษ์ นักวิชาการศึกษา
077-278835 ภายใน 8835
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
  นายธวัชชัย อดิเทพสถิต หัวหน้าศูนย์สนเทศและการเรียนรู้
077-278891 ภายใน 8891
ผลิตสื่อ
  นางสาวสุจีรา แก้วมณี นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278897 ภายใน 8897
เครือข่าย
  นายจำเป็น ปรีชา นักวิชาการอุดมศึกษา
077-278899 ภายใน 8899
  นายขวัญยืน ปานโม วิศวกร
077-278899 ภายใน 8899
  นายยุทธนา ไชยชนะ วิศวกร
-
โปรแกรมเมอร์
  นายศรรักษ์ รัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
077-278894 ภายใน 8894
  นายทนงเดช หนูสีแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
077-278895 ภายใน 8895
  นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
077-278893 ภายใน 8893
  นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
077-278896 ภายใน 8896
บริการ คอมพิวเตอร์
  นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร ช่างคอมพิวเตอร์
077-278897 ภายใน 8897
  นายราเชนทร์ เมืองหนู นักวิชาการคอมพิวเตอร์
077-278892 ภายใน 8892
งานบรรณสารสนเทศ
  นางลาภลักษณ์-พ. ทองธรรมชาติ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
077-278890 ภายใน 8890
  นางสาวบุณยนุช ดิษกุล บรรณารักษ์ ชำนาญการ
077-278890 ภายใน 8890
  นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย บรรณารักษ์
077-278890 ภายใน 8890
  นางจักษณา สังข์มาลี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
077-278890 ภายใน 8890
เจ้าหน้าที่
  นางกัญญา ล้วนพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278898 ภายใน 8898
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
  นายนฤดม จำปา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
077-278841 ภายใน 8841
  นายโรจน์ระวี บุญมา นักวิทยาศาสตร์
077-278840 ภายใน 8840
  นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
077-278840 ภายใน 8840
  นางสาวอังคณา ทองใบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานธุรการ)
077-278840 ภายใน 8840
  นายสากล โพธิ์เพชร นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
077-278840 ภายใน 8840
  นางสาวส่าหรี บุญประสพ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ (ชีววิทยา)
077-278843 ภายใน 8843
  นายสมพงษ์ สุขขาวงษ์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
077-278840 ภายใน 8840
  นางสาววรรณลี โชติรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
077-278841 ภายใน 8841
  อาฐิญา ทวีทอง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
077-278841 ภายใน 8841
  นางสาวณิชาภา ทับจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
077-278841 ภายใน 8841
  นางสาวอรอุมา จัตุมิตร นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
077-278840 ภายใน8840
  นางอุบล ยอดราช นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
077-278841 ภายใน 8841
  นางสาวผกาวัลย์ ชูเชิด นักวิทยาศาสตร์ (แปรรูปอาหาร)
077-278841 ภายใน 8841
  ห้องซ่อมสร้างเตรื่องมือฯ -
077-278848 ภายใน 8848
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 3 -
077-278843 ภายใน 8843
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 4 -
077-278844 ภายใน 8844
  ห้องปฎิบัติการชีวภาพ 5 -
077-278845 ภายใน 8845
  ห้องปฎิบัติการเคมี 1 -
077-278846 ภายใน 8846
  ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 -
077-278849 ภายใน8849
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุรีย์รัตน์ แทนสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์
077-278840 ภายใน 8840
  นางสาวปาณิศา ศรีภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
077-278841 ภายใน 8841
  นางสาวสายฝน ทิศกองราช นักวิทยาศาสตร์
077-278841 ภายใน 8841
  นายธีรยุทธ ขุนรอง นักวิทยาศาสตร์
077-278841 ภายใน 8841
  นางสาวสุมาลี สีผม นักวิทยาศาสตร์
077-278841 ภายใน 8841
  นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข นักวิทยาศาสตร์
077-278841 ภายใน 8841
  นายนิติพงษ์ สงฆ์ทองแก้ว ช่างเทคนิค
077-278848 ภายใน 8848
  นายวีระชาติ รอดพันธ์ นักวิทยาศาสตร์
077-278848 ภายใน 8848
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  นางสาวรุ่งนภา อนุโสภณ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาขาสุราษฎร์ธานี
077355561
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี
  รร. มอ.วิทยานุสรณ์ -
077-278998 ภายใน 8998