Call Us: 077-278-801

ผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : 077-278808 ภายใน 8808 (เลขา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม -
ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สหกิจศึกษา และกิจการพิเศษ -
ดร.ขรรค์ชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ขจรกสิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พวงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเรียนรู้ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน -