Call Us: 077-278-801

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์ หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 077-278855 ภายใน 8855
นางสาวกรวรา แก้วทอง นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278854 ภายใน 8854
นางสาวชนม์ธิดา สุขเมือง นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278855 ภายใน 8855
นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยโย นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278857 ภายใน 8857
นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์ นักวิชาการอุดมศึกษา 077-278856 ภายใน 8856
นางสาวกานต์สิริกมล หยูทองคำ นักวิชาการศึกษา 077-278856 ภายใน 8856