งานคลัง

ยินดีต้อนรับ

งานคลัง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


 การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นศ.ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ  การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2551  การเบิกจ่ายเงินชดเชยสำหรับยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว พ.ศ.2549  ประกาศ เรื่องเงินยืม  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ ( ฉบับที่3 ) พ.ศ.2555  ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ  หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สินของมหาลัย  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/ว35 ลว.2/3/63 เรื่องการอนุมัติหลัการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการฯ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดสรรสวัสดิการพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2566  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดสรรสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.2565  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดสรรสวัสดิการพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ.2565  การเบิกค่ารักษาพยาบาลค่านวดแพทย์แผนไทย กรณีเป็นผู้ป่วยนอก ของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ  มติคณะกรรมการกองทุนพนักงาน เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (การแนบใบรับรองแพทย์)  มติคณะกรรมการกองทุนพนักงาน เรื่องการจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (การปรับเปลี่ยนแนวทางและเพิ่มเติมการจัดสรรสวัสดิการ)  อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจัดโครงการ  ขออนุมัติ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ในประเทศ  ขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงงานนักศึกษา  แบบฟอร์มกทพ.03ใบเบิกเงินสวัสดิการยืดหยุ่นพนักงานมหาวิทยาลัย (My Choice)  แบบ กทพ.01 เบิกค่ารักษาพยาบาล  แบบ กทพ.02 เบิกค่าเล่าเรียนบุตร  แบบ พงด.01 เบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานเงินรายได้   แบบ พงด.02 เบิกค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานเงินรายได้   แบบ-7131 ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  แบบ-7223 ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ  แบบฟอร์มขออนุมัติทุนโครงงาน-นศ  แบบฟอร์ม-เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย  ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.4231  ใบสำคัญรับเงิน  ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร  ใบสำคัญรับเงินโครงการ  ฟอร์มโครงการ  สรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนักศึกษา  หลักฐานเบิกเงินนศ.ช่วยงาน