Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน( 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

 2 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรงานโครงสร้างกายกาพและวิศวกรรม ร่วมต้อนรับ คุณอภินันท์ ศรีสมานุวัตร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ในการลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมขุนทะเล ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี