Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

งานวิจัย / บริการวิชาการ

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จับมือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร “Train the Trainer for Coding”

20 ตุลาคม พ.ศ.2565

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จับมือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร “Train the Trainer for Coding”

U2T ตำบลขุนทะเล : ถอดบทเรียนโครงการยกระดับตำบล และสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

25 เมษายน พ.ศ.2565

U2T ตำบลขุนทะเล : ถอดบทเรียนโครงการยกระดับตำบล และสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

การประชุมเชิงวิชาการ (Webinar)ในหัวข้อ Thermoplastic Elastomer (TPE) in Medical Applications

22 กรกฎาคม พ.ศ.2564

การประชุมเชิงวิชาการ (Webinar)ในหัวข้อ Thermoplastic Elastomer (TPE) in Medical Applications

6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

"ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า 2564"

5 มีนาคม พ.ศ.2564

รายละเอียด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019)

11 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายละเอียด ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019)

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร

20 มิถุนายน พ.ศ.2562

สนใจเข้าอบรมหลักสูตร

พิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร

21 มีนาคม พ.ศ.2562

พิธีปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสาร

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION)( 18 มีนาคม พ.ศ.2562)

18 มีนาคม พ.ศ.2562

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM EDUCATION)( 18 มีนาคม พ.ศ.2562)

โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

21 ธันวาคม พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

อบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

28 มิถุนายน พ.ศ.2561

อบรมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่และเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว

หน้า : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11