Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการแก่นักศึกษา “วิถีสวนโมกข์ วิถีพุมเรียง” สืบสานวัฒนธรรมและของดีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี( 11 มีนาคม พ.ศ.2567)

 

6 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “วิถีสวนโมกข์ วิถีพุมเรียง” ณ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ขรรชัย วงษ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยรูปแบบกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1. เรียนรู้วิถีสวนโมกข์ 2. ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ไข่เค็ม” 3. ฐาน“Land of BCG Model” 4. ฐาน “Unseen สุราษฎร์ธานี อุโมงค์โกงกางพุมเรียง” และ 5 ฐานศิลปะมวยไทยประจำถิ่น “มวยไชยา”

            โดยทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน