Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนโครงการและงานวิจัยโดย GENERATIVE AI ส่งเสริมระบบปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด( 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

              22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เขียนโครงการและงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จด้วย Generative AI" ณ ห้อง LLC1 อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ในการนี้ คุณกาญจนลักขณ์ เพชรชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยคุณทวัชชัย อดิเทพสถิต หัวหน้าศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีบุคลากรในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ

              ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพัฒนาในการประยุกต์ใช้ระบบ Generative AI ในการเขียนโครงการและวิจัย การเขียนโครงการ/วิจัยเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายอำนวยการ ในการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอผลงานหรือแนวคิดของตนเอง ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำมาใช้ช่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการเขียนโครงการและงานวิจัย ซึ่งการใช้ Generative AI ในการเขียนโครงการและงานวิจัย มีข้อดีหลายประการ เช่น ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการเขียนโครงการ/วิจัย ช่วยสร้างไอเดียใหม่ ๆ และมุมมองที่แตกต่าง ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาให้ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับมากขึ้น