Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมแนะแนวหลักสูตรท่องเที่ยว โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ชี้ช่องทางเพื่อน้อง ๆ สู่อนาคต( 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

             9 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ให้แก่คณะนักเรียนและคณะครูจาก โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม จ.ระนอง ณ ห้องประชุม LC Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ ในการนี้ ดร.ศักดา ขจรบุญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูในครั้งนี้

              สุดท้ายนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ทุกท่านมาก ที่ได้มาเยี่ยมชมหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการด้านศึกษาและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ตลอดจนทำให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อมากขึ้น