Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมทำจิตอาสาเพื่อน้อง ๆ กับโครงการ Hold my hand and walk together( 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)

 

             1 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจิตอาสา : Hold my hand and walk together เพื่อน้อง ๆ ผู้พิการทางสายตา ณ วัดดอนสัก - สวนตาสรรค์ (ปลาตอด) และ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้นำนักเรียนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จำนวน 69 คน ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางของสหประชาชาติ (SDGs Goal) แก่นสำคัญของเป้าหมาย SDGs คือ "การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางการมองเห็นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข