Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


รายงานผล MOU ไตรภาคี กับ อบจ.สุราษฎร์ธานี สโมสรฟุตบอลเวียงสระ ซิตี้่ บรรลุเป้าหมายด้านกีฬาและยกระดับการท่องเที่ยว( 31 มกราคม พ.ศ.2567)

 

       31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์กีฬาและสุขภาพ จัดประชุมรายงานการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไตรภาคีด้านการศึกษาและกีฬา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สโมสรฟุตบอลเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ บรรลุเป้าหมายด้านการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาของเยาวชนและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

            โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานประชุมร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณศุภชัย ฤทธิสมาน ประธานสโมสรเวียงสระ สุราษฎร์ธานี ซิตี้ นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ณ ห้องประชุมขุนทะเล ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี