Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ทุ่งใสไชพร้อมเสนอแนะผลักดันให้เป็น World Class of BCG Model( 28 มกราคม พ.ศ.2567)

               28 มกราคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เข้าเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่านเจษฎา จิตรัตน์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (คุณเชาวพงศ์  ฐิติสวัสดิ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

               ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุข ขับเคลื่อนพื้นที่ทุ่งใสไชตามหลักการ BGC Model “ศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ BGC Model ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ พร้อมผลักดันให้เป็น World Class of BCG Model