Skip to navigation | Skip to main content | Skip to footer
Menu
Menu
Student studying artefacts in museum

ข่าวประชาสัมพันธ์ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ม.อ.สุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE สู่มาตรฐานระดับสากล( 25 มกราคม พ.ศ.2567)

 

 

 

 

              25 มกราคม 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) และการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ นอกจากนี้มีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  โดยทางสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดโครงการขึ้นเพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา รวมถึงเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาหลักสูตร์ตามแนวทางของ Outcome Based Education หรือ OBE อันเป็นการจัดการ์ศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา(ละผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในหลักการ การออกแบบหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของ OBE ได้