ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เจ้าภาพจัดประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 3/2566 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้นำ บุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา สร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ผศ. รัชด ชมภูนิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ทปอ. กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้นำนิสิตนักศึกษา จำนวน 184 คน จาก 29 สถาบัน ร่วมการประชุม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2566

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การประชุมสัญจรคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ายความร่วมมือของรองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านกิจการนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาสมาชิกที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย 36 สถาบัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิต นักศึกษา การจัดแสดงผลงานหรือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและร่วมกันขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศ การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นเวทีรับฟังและมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการด้านนิสิตนักศึกษาภายในสถาบัน รวมทั้งแนวทางการสร้างความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยจากการจัดบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลนิสิตนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้านกิจการนักศึกษาต่อไปด้าน ผศ. รัชด ชมภูนิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ทปอ. กล่าวว่า การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับฟังและมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการด้านนิสิต นักศึกษาภายในสถาบัน รวมทั้งแนวทางการสร้างความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยด้วยการจัดบริการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลนิสิตนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นักศึกษา จากสถาบันสมาชิก ทปอ. ในการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้านกิจการนักศึกษาต่อไปกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีผ่านกิจกรรมในโครงการ Pattani Heritage City การบรรยายพิเศษหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การเสริมสร้างสมรรถนะจิตอาสาสู่นักศึกษา โดย ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Pattani Decoded : สร้างสีสันปัตตานี ผ่านกิจกรรมเปลี่ยนเมือง โดย คุณราชิต ระเด่นอาหมัด Design Director บริษัททรัพย์เปอร์ จำกัด, Blue Talk 3 หัวข้อ การบ่มเพาะทักษะพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา โดย ผศ. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น