ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัล ประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี TOY Arch 2023
    นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คว้า 3 รางวัล จากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2023 ภายใต้โครงการ THESIS OF THE YEAR AWARD 2023 การประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี หรือ TOY Arch 2023 จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชินูปถัมภ์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด และเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาแต่ละสถาบันในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โดยประกาศผลการประกวดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TOY ARCH Thailand (@TOYARCHTHAILAND) เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 66

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมผลักดันนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในการส่งผลงานเข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2566 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคทักษิณ (TOY Arch 2023 ภาคใต้) โดยนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วม ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ 

    นายเอกฤทธิ์ แหมะจิ รับรางวัลที่ 1 วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สถาปัตยกรรมหลัก รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท และรางวัลที่ 1 วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สถาปัตยกรรมหลัก (ระดับภูมิภาค: ภาคใต้) ในผลงานชื่อ โครงการพื้นที่แสดงตัวตนคนปัตตานี จังหวัดปัตตานี PATTANI CIVIC SPACE, PATTANI รับถ้วยรางวัล 
    และนางสาวนาเดีย เจ๊ะอุบล รับรางวัลที่ 3 วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สถาปัตยกรรมหลัก (ระดับภูมิภาค: ภาคใต้) จากชื่อผลงาน ศูนย์กลางนวัตกรรมการรีไซเคิล THE RECYCLING INNOVATION HUB รับประกาศนียบัตร 

    ทั้งนี้ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากอาจารย์ในคณะที่ร่วมส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และหาอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อพัฒนาความรู้ไปใช้ได้จริงในอนาคต