ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU-EV แห่งแรกของภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-EV development center) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เพื่อตอบรับการเติบโตการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมนิเวศน์ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV ecosystem) และพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่แห่งอนาคต (new S-curve) ของประเทศ โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายวิสาหกิจยนต์ไฟฟ้า บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน โดยใช้พื้นที่ ณ วิทยาเขตส่วนขยายตำบลทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บริเวณทางเข้าอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.) เป็นสถานที่ทำการผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า PSU-EV เริ่มต้นจากโครงการเชิงรุกศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย พัฒนาต่อเนื่องกลายเป็นศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้สอดรับแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก สำหรับการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม EV ของภาคใต้และประเทศ โดยมีพันธกิจหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาและวิจัย การฝึกอบรม-ถ่ายทอดความรู้ และการให้คำปรึกษา-บริการทดสอบ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน สนับสนุนอุตสาหกรรม EV ของประเทศ และจะพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล