ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย ม.อ. คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวที The 48th International Exhibition of Inventions Geneva
    นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติจากงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้1. รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบชาญฉลาด โดย ดร.กิตติคุณ ทองพูล, นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Mr.Hiroshi Nakahara2. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการรักษา "มะเร็ง" ด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด โดยการพัฒนาตัวกระตุ้นสัญญาณคู่รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ CD28.40z ของไคเมอริคแอนติเจนรีเซปเตอร์ โดย ผศ. ดร.พญ.จักราวดี จุฬามณี, พญ.วรรณกร ขอพันเลิศ, ดร.นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์, ดร.นวภัทร จังพัฒนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ และ Dr.Seitaro Terakura3. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทำนายการได้ยินในเด็ก โดย รศ. นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย และ ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี คณะแพทยศาสตร์ 4. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ถ่างสำหรับการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นในเด็ก PSURF-2 โดย ศ. ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข และ นายประวิตร แก้วณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ 5. รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง เจลบอลน้ำลายเทียม โดย รศ. ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี, รศ. ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์, นายอัษฎางค์ อ่อนละมัย, ทพญ. พิชามญชุ์ ธรรมกุล, ทพญ. ศิรภัสสร ข่ายม่าน และ ทพญ. พิมพ์ณดา ภิรมย์โชติสิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์