ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ Chivitr Wellness Retreat เปิดหลักสูตร “วารีบำบัด” ส่งเสริมสุขภาพสติด้วยการหายใจใต้น้ำ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ Chivitr Wellness Retreat ภายใต้ บริษัท พีเอ็นอาร์บี จำกัด เปิดหลักสูตรวารีบำบัด พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานเทศบาลตำบลราไวย์ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ราไวย์ และจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นายอรุณโสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และคุณพรทิพย์ นพคุณ Owner & Founder, Chivitr Wellness Retreat ร่วมแถลงข่าว ณ Chivitr Wellness Retreat เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66
    รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ศาสตร์ด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ของคณะทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน วิทยาเขตภูเก็ตมีแนวทางที่จะพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรปริญญา และมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร รวมไปถึงหลักสูตรที่สอดรับกับบริบทเชิงภูมิศาสตร์และสอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่    การพัฒนางานบริการวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีแนวความคิดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมประเภทประกาศนียบัตร (หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น) แก่ประชาชน องค์กรภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ศาสตร์การบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ จากการใช้วิธีวารีบำบัด ซึ่ง Chivitr Wellness Retreat มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ จึงร่วมกันเปิดหลักสูตรวารีบำบัดเป็นหลักสูตรแรก โดยแบ่งกลุ่มหลักสูตรออกเป็น 2 ระดับ คือ 1.หลักสูตรวารีบำบัด 1 (Hydrotherapy Module) การส่งเสริมสุขภาพสติด้วยการหายใจใต้น้ำขั้นต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน ประชาชนกลุ่มคนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความเครียดความวิตกกังวลจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่มีความสนใจในการฝึก 2.หลักสูตรวารีบำบัด 2 (Hydrotherapy Module) กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนวัยทำงาน ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มุ่งหวังในการประกอบอาชีพ Practitioner หรือ มุ่งหวังเป็น Train the Trainer หรือต้องการจะเข้ามาประกอบอาชีพในสายงานในธุรกิจบริการ เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการสปา การให้บริการฟิตเนส การให้บริการกิจกรรมสันทนาการในธุรกิจบริการ     “กิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงก้าวแรกของการเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อก้าวสู่การเป็น Medical Hub ของโลก ซึ่งจากนี้ไปภายในปี 2570 จะมีวิทยาลัยสุขภาพนานาชาติ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอและตรงกับความต้องการของพื้นที่แถบอันดามัน ปิดช่องว่างปัญหาการรักษาของพื้นที่อันดามันในอดีต รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โรงพยาบาลศูนย์ทางการแพทย์เฉพาะทางขนาด 500 เตียง เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในกลุ่มอันดามัน สามารถดูแลรักษาโรคซับซ้อนที่โรงพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้ โดยมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลต่างๆ และศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน ที่ให้บริการครบวงจรการแพทย์เพื่อสุขภาพ ทั้งการตรวจ การรักษา การฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ โดยจะมีศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งโครงการทั้งสามส่วนนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ รวมทั้งเป็นการขยายศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญของโลกด้วย” รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม กล่าว