ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ ฟู้ด แมชชินเนอรี่ พัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตอาหารพร้อมบริโภคด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนสู่ตลาดอาหารฮาลาลและอาหารสุขภาพ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตอาหารพร้อมบริโภคด้วยนวัตกรรมผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารสำหรับตลาดอาหารฮาลาลและอาหารสุขภาพ โดยมี ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายมารุต เจริญศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ร่วมลงนาม ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ พลโท อุดร ประภาสะวัต ผู้จัดการทั่วไปส่วนสำนักงาน ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 65    การลงนามดังกล่าวเพื่อร่วมกันสนับสนุนพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตอาหารพร้อมบริโภคที่มีเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับมาตรฐานการผลิต เพื่อการส่งออก สนับสนุนให้เกิดการสร้างทักษะในการเรียนและปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย การร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดหลักสูตรฝึกอบรม และการเรียนสอนภายใต้หลักสูตรแบบ CWIE     โดยจะร่วมกันสนับสนุนพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงของคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การออกแบบพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหาร การออกแบบและจัดวาง ผังสายการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning, WIL) การฝึกงาน และการศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากร ขับเคลื่อนให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยไปสู่กระบวนการผลิตแบบขยายสเกลโดยการดำเนินกิจกรรมของโรงงานต้นแบบผลิตอาหารพร้อมบริโภค เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะประโยชน์     นอกจากนี้ ยังร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบและสภาวะการผลิต การออกแบบเครื่องมือเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ขับเคลื่อนหลักสูตรการฝึกอบรมแบบ non degree, reskill, upskill เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการระดับ startup SME และวิสาหกิจชุมชน ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่มีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและสายการผลิตสมัยใหม่ ระบบควบคุมและประกันคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือในสายการผลิต ระบบออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการโรงงานต้นแบบผลิตอาหารพร้อมบริโภคด้วยนวัตกรรมผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารสำหรับตลาดอาหารฮาลาลและอาหารสุขภาพ ในด้านการออกแบบวางผังโรงงาน เทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตอาหารที่ทันสมัย ระบบการขอรับรองมาตรฐานโรงงาน ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนา โรงงานต้นแบบผลิตอาหารพร้อมบริโภคด้วยนวัตกรรมผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารสำหรับ ตลาดอาหารฮาลาลและอาหารสุขภาพ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ทั้งในรูปแบบ in kind และ/หรือ in cash